;
 1. Regulamin dotyczy płatności online na stronie bacarrental.pl, która stanowi własność BA Car Rental Sp. z o.o. z siedzibą przy Szyszkowej 35/37, 02-285 Warszawa, (zwany dalej „Wynajmującym”) NIP 5272869884; KRS: 0000755863; REGON: 381698672
 2. Płatności online mogą być dokonywane za pomocą przelewu bankowego lub za pomocą karty płatniczej.
 3. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278.
 4. Zwrot opłat w przypadku rezygnacji z rezerwacji lub skrócenia wynajmu samochodu:
  4.1. Wynajmujący zwróci Klientowi wpłaty dokonane na poczet rezerwacji wyłącznie w przypadku, w którym rezygnacja z rezerwacji wpłynie do Wynajmującego najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem wynajmu samochodu, przesłana na adres e-mail: rezerwacje@bacarrental.pl .
  4.2. Jeżeli Najemca postanowi skrócić rozpoczęty wynajem samochodu i będzie chciał otrzymać zwrot kosztów poniesionych za niewykorzystane dni, Najemca musi poinformować Wynajmującego najpóźniej 48 godzin przed nowym terminem zwrotu pojazdu, o chęci przedterminowego zakończenia wynajmu. Wynajmujący zweryfikuje kalkulację wynajmu i dokona zwrotu ceny za niewykorzystane dni, z uwzględnieniem ewentualnej korekty stawki dobowej, wynikającej ze skrócenia wynajmu (jeśli np. stawka za pierwotnie zarezerwowaną ilość dni była niższa, niż stawka dobowa przy skróconym okresie wynajmu), po zakończeniu wynajmu i weryfikacji stanu pojazdu oraz rozliczeniu kaucji. Informacja o skróceniu okresu wynajmu powinna trafić na adres e-mail: rezerwacje@bacarrental.pl .
  4.3. Wynajmujący nie pokrywa dodatkowych kosztów operacyjnych związanych ze zwrotem opłat za rezerwację, jakimi przelew dokonany przez Wynajmującego może obciążyć bank lub operator płatności z kart kredytowych, oraz ew. kosztów wynikających z różnic kursów wymiany walut, jakie mogą się pojawić pomiędzy dniem dokonania opłat za rezerwację a terminem przelewu refundacji tych kosztów.
 5. Wszystkie pozostałe kwestie regulowane są przez zapisy znajdujące się w Warunkach Najmu.